Van Berlo B.V. Van Berlo B.V.
Van Berlo

Privacy statement


Van Berlo
Privacy StatementDit Privacy Statement geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door Van Berlo B.V., gevestigd aan de Doornhoek 3715 te Veghel. Hierna aan te duiden als “Van Berlo” en/of “wij”. Van Berlo respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.vanberlo.com en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Van Berlo verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik gemaakt van onze producten of diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via onze website).01
Welke persoonsgegevens wij verzamelenWanneer u gebruik maakt van het sollicitatieformulier of uw emailadres achter laat voor inschrijving op het Technisch Vakblad op onze website www.vanberlo.com, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en eventueel andere persoonlijke gegevens die vermeld staan in uw CV. Wanneer u onze diensten afneemt of onze website bezoekt, hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanberlo.com, dan verwijderen wij deze informatie.02
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerkenWij gebruiken de door ons verzamelde gegevens om/voor:

  • nakoming van de geldende wet- en regelgeving;
  • uw vragen (op een persoonlijke manier) te kunnen beantwoorden;
  • uw sollicitatie in behandeling te nemen, nadat u uw CV heeft achtergelaten via de website;
  • u te benaderen voor het Technisch Vakblad wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld.


03
GrondslagBovenstaande persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende grondslagen.

  • Toestemming: als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u deze toestemming hebt verleend. In dat geval heeft u altijd het recht om de toestemming weer in te trekken;
  • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Delen van uw persoonsgegevens met derden.

Wij kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.04
Persoonsgegevens delenWij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van derden:

  • derden die Van Berlo helpen haar websites te onderhouden en ontwikkelen;
  • derden die Van Berlo helpen haar marketingdoeleinden te verwezenlijken;
  • derden die Van Berlo helpen inzicht te krijgen in haar doelgroep.


05
Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EUWij transporteren uw persoonsgegevens niet naar landen buiten de Europese Unie.06
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewarenVan Berlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de vermelde doeleneinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij bewaren op grond van wet- en regelgeving verplicht is.07
Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligenVan Berlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact op via info@vanberlo.com of op 0413-389090.08
Geautomatiseerde besluitvormingWij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Berlo tussen zit).09
CookiesWij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat opgeslagen wordt op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker van deze website, met als doel om de bezoeker in de toekomst te kunnen herkennen en de toegang tot deze website te verbeteren en vereenvoudigen. We maken op deze website gebruik van functionele cookies. Er worden op deze website geen tracking cookies gebruikt. Van Berlo maakt wel gebruik van Google Analytics. De hierdoor verzamelde gegevens worden gedeeld met andere Google producten die persoonsgegevens verzamelen. De privacy verklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.10
Uw rechten over uw persoonsgegevensU heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of te beperken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Berlo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanberlo.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het intrekken van deze toestemming kan te allen tijde. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Van Berlo kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in deze Privacy Statement. Wij nodigen u uit om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u geïnformeerd blijft. Deze versie is vastgesteld op 1 mei 2018. Bij vragen kunt u contact opnemen met 0413-389090 of info@vanberlo.com.