Van Berlo B.V. Van Berlo B.V.
Van Berlo

Algemene voorwaarden


01
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden(artikel 1 t/m 17) van Van Berlo B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17.15.65.45 statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5465 TA Veghel aan Doornhoek 3715.Artikel 1
DefinitiesIn deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. “Wij”, “aan ons” en “onze”: Van Berlo B.V.

1.2. Dag: een kalenderdag.

1.3. Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor ons geldende landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.Artikel 2
Werkingssfeer2.1 Al onze aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten geschieden slechts met inachtneming van de onderhavige voorwaarden. Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.2. Indien de opdrachtgever in de opdrachtbevestiging vermeldt dat op de te sluiten of gesloten overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van onze voorwaarden, worden wij slechts geacht daarmee in te stemmen door schriftelijke acceptatie daarvan. Bij achterwege blijven van deze schriftelijke acceptatie en het ons toestaan met de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen, wordt de opdrachtgever geacht zich er aan te conformeren dat uitvoering van de overeenkomst geschiedt onder de werking van onze algemene voorwaarden.

2.3. Naast onderhavige voorwaarden hanteren wij de “Uitvoeringsvoorwaarden van Van Berlo B.V.”. Deze uitvoeringsvoorwaarden hebben vooral betrekking op de feitelijke uitvoering van het aan ons opgedragen werk op de bouwplaats. Voornoemde voorwaarden, waarvan een afschrift aan deze algemene voorwaarden is gehecht, maken integraal onderdeel uit van onderhavige algemene voorwaarden.Artikel 3
Offerte c.q. aanbieding:3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de ten tijde van de offerte en/of opdrachtbevestiging geldende materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, scheepvaartvrachtbrieven en andere vervoerskosten, belastingen e.d.

3.2. De door ons aanvaarde opdrachten zijn gebaseerd op de van de opdrachtgever verkregen inlichtingen, waaronder de door hem aan ons verstrekte tekeningen, detailtekeningen en aanverwante bestekbepalingen.

3.3. In geval na offerte of opdrachtbevestiging tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zich wijzigingen blijken voor te doen met betrekking tot de oppervlakten of andere uitvoeringscondities, behouden wij ons, onverminderd het hierna sub. 9.2. bepaalde, het recht voor te dier zake onze prijzen te herzien en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.Artikel 4
Overeenkomst van aanneming4.1. Wijzigingen in de overeenkomst door opdrachtgever dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd, respectievelijk schriftelijk door ons te zijn aanvaard.

4.2. Alle aan ons rechtstreeks of middels onze vertegenwoordigers opgegeven orders of met laatstgenoemden gesloten overeenkomsten binden ons eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds.Artikel 5Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met opdrachtgever overleggen en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever, al dan niet op ons advies, ingeschakelde derden.Artikel 6
Wijziging van de opdracht/meerwerk6.1. In geval van meerwerk of aanvullende opdrachten, al dan niet in het werk, van de zijde van opdrachtgever, geschiedt facturering in beginsel tegen de eenheidsprijzen die voor het aangenomen werk hebben gegolden, dan wel, indien wij hiervoor kiezen, in regie.

6.2. Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed. Wij kunnen in dat geval niet worden gehouden aan het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden.Artikel 7
Onze rechten en plichten7.1. Als door opdrachtgever aan al deze voorwaarden en aan onze uitvoeringsvoorwaarden voldaan is hebben wij vloeren af te werken in overeenstemming is met de voor monolietvloeren opgestelde normen. Uitvoering en kwaliteitsbeoordeling geschieden dan ook volgens de ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden geldende normen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op dit moment is de NEN norm 2743 van toepassing. Mochten deze worden vervangen door andere of uitgebreidere normen, dan zullen wij ons daar eveneens aan houden, tenzij tevoren schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. De werkzaamheden worden verricht zowel binnen als buiten de normale werktijden van de opdrachtgever.

7.3. De opdrachtgever aanvaardt dat, als naar ons oordeel de geoffreerde werkzaamheden c.q. ons opgedragen werkzaamheden gelet op de door ons ter beschikking gestelde ondergrond, dan wel door enige andere oorzaak buiten onze invloedsfeer, niet tot een goed resultaat kunnen leiden, wij het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de voor het bereiken van een goede prestatie noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen dan wel de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder dat wij gehouden zijn tot vergoeding van schade of tot nakoming.

7.4. De opdrachtgever aanvaardt dat ingevolge de in lid 7.3 omschreven omstandigheden, wij nimmer in een verzuimsituatie zullen zijn of geraken, ook niet na ingebrekestelling en dat hij in zodanig(e) geval(len) gehouden is tot betaling van de door ons gefactureerde c.q. te factureren werkzaamheden en leveringen. De opdrachtgever aanvaardt tevens dat hij onder de in lid 7.3 genoemde omstandigheden nimmer enige boete terzake van te late oplevering aan ons kan doorbelasten c.q. kan verrekenen met door ons gefactureerde of te factureren bedragen.Artikel 8
Prijzen en prijsverhogingen8.1. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijsbepalende factoren, zoals ondermeer genoemd in artikel 8.2.

8.2. Indien na het aanvaarden van de opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden (artikel 1 t/m 17) van Van Berlo B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17.15.65.45 statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5465 TA Veghel aan Doornhoek 3715.

8.3. Indien wordt overeengekomen de prijsverhoging te verrekenen naar de maatstaven van een risicoregeling, dient bij het aanvaarden c.q. verstrekken van de opdracht te worden overeengekomen welke risicoregeling van toepassing zal zijn en welk percentage het loonkostenbestanddeel uitmaakt. Indien het percentage van het loonkostenbestanddeel niet tevoren is overeengekomen, geldt een gemiddelde van 70%.

8.4. Elke van ons uitgaande termijnfactuur zal op basis van het in het voorgaande lid bepaalde worden aangepast.

8.5. De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs. Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen wordt rekening gehouden met de in dit artikel genoemde prijsverhogingen.

8.6. In het geval ons geen opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd begrotings- c.q. offertekosten, plannen, ontwerpen, afbeelden, tekeningen, etc. in rekening te brengen.Artikel 9
Facturering en betaling9.1. Wij kunnen het werk steeds uitfactureren voor dat gedeelte van de vloer, dat gereed is. Bij het verzenden van termijnfacturen geschiedt facturering steeds zoveel mogelijk in verhouding tot de waarde van de uitgevoerde werken.

9.2. Onafhankelijk van de vraag of opdrachtgever wel of niet voor afgifte aan ons van een bon van de uitvoerder zorgdraagt mogen wij te allen tijden uitgevoerd werk uitfactureren.

9.3. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, en wel zonder enige inhouding, korting en/of compensatie uit welke hoofde of oorzaak dan ook.

9.4. Een door ons verzonden factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd indien het ons aangetekend met bericht van ontvangst toe te zenden schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt binnen acht werkdagen na de factuurdatum.

9.5. Voor de oplevering van werk zijn wij te allen tijde gerechtigd termijnfacturen te zenden naar verhouding van de waarde van de uitgevoerde werken.

9.6. Zolang de opdrachtgever tegenover ons zijn betalingverplichtingen niet is nagekomen, hebben wij het recht nog te verrichten leveringen of uit te voeren werkzaamheden, ook met betrekking tot andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, op te schorten totdat de betaling is geschied, zulks onverminderd ons recht in dat geval ontbinding van de overeenkomst te vorderen met vergoeding van alle schade, kosten en interesten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

9.7. In geval van een opschorting als genoemd in artikel 9.6. zijn wij gerechtigd alle materialen, stukken etc., al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder ons te houden tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

9.8. Wij zijn te allen tijde bevoegd, derhalve ook na het tot stand komen van de opdracht, zekerheid van betaling of vooruitbetaling te vorderen.

9.9. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn. Hij verbeurt alsdan een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning van de niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, zulks onverminderd ons recht aan te tonen dat terzake van die kosten een hoger bedrag voor onze rekening is gekomen en dat bedrag aan de opdrachtgever door te berekenen.

9.10. Indien onze advocaat langs gerechtelijke weg, daaronder begrepen een procedure voor arbiter(s), tot incasso dient te komen, is de opdrachtgever tevens aan ons verschuldigd het salaris van onze advocaat, voor zover dat niet wordt gedekt door het totaal van toe te kennen buitengerechtelijke incassokosten en het aan ons toe te wijzen bedrag aan proceskosten.

9.11. De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn in de volgende gevallen: a) In geval van dreigend faillissement, surséance van betaling of ander teken van dreigende insolventie van opdrachtgever; b) Indien opdrachtgever onder curatele of onder bewind staat, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling of onder bewindstelling aanhangig is gemaakt; c) In geval van executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever; d) Bij overlijden van opdrachtgever of indien van zijn voornemen tot het verlaten van Nederland blijkt; e) Indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is en het bedrijf feitelijk wordt beëindigd, in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt.Artikel 10
Uitvoeringsduur, uitstel van voltooiing van het werk10.1. Indien in de overeenkomst een termijn van voltooiing van het werk is uitgedrukt worden als onwerkbare dagen beschouwd de dagen waarop door omstandigheden buiten onze invloed gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

10.2. Als de voltooiing van een werk zou moeten geschieden op een dag die volgens de voor ons geldende CAO geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van voltooiing;

10.3. Iedere aanvulling of wijzing van de overeenkomst doet van rechtswege de reeds eerder vastgestelde uitvoeringstermijn vervallen.

10.4. Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door bestekwijzigingen dan wel door wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, worden wij geacht automatisch een evenredige termijnverlenging te krijgen, zonder dat wij gehouden zijn om termijnverlenging te vragen.

10.5. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn door ons, dient opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons op de in artikel 9.4 aangegeven wijze een redelijke termijn te stellen om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog na te komen. Na het verstrijken van de redelijke termijn zonder dat wij onze verplichtingen zijn nagekomen, is opdrachtgever gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden op de in artikel 9.4 aangegeven wijze.Artikel 11
Overmacht11.1. Indien direct of indirect stagnatie ontstaat in ons bedrijf en/ of in de uitvoering van onze werkzaamheden in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, onlusten, blokkade, overheidsvoorschriften, verkeersbelemmeringen, gebrek aan transportmiddelen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van daar aanwezige personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, weigering van invoervergunningen door de overheid, neerslag-, vorst- en/of ijsbelemmeringen of door enige andere oorzaak buiten onze schuld, of benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;

11.2. Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst, mits dit schriftelijk op de in artikel 9.4 aangegeven wijze binnen 14 dagen geschiedt, te ontbinden voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Het wel geleverde deel moet worden betaald. Bij zodanige ontbinding, onverschillig door welke partij, zijn wij niet gehouden enige vergoeding terzake te verlenen.Artikel 12
Garantie12.1. Eventuele onvolkomenheden in de door ons aangebrachte vloer die zichtbaar zijn dienen door opdrachtgever bij ons schriftelijk te zijn gemeld binnen 48 uur na datum van voltooiing van het werk, welke samenvalt met de dag waarop wij de vloer gereed hebben. Overige eventuele gebreken die zich openbaren binnen de voor het concrete project overeengekomen garantieperiode dienen door opdrachtgever eveneens binnen 48 uur na openbaring bij ons schriftelijk te zijn gemeld. Een en ander op straffe van verval van het recht op (verdere) garantie onzerzijds.

12.2. Elke aanspraak van de opdrachtgever op herstel van ons toe te rekenen gebreken, vervalt indien de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichting tegenover ons voldoet of heeft voldaan, ook al vloeit de betalingsverplichting voort uit een andere overeenkomst tussen ons en opdrachtgever. Onder het voldoen aan de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens ons wordt verstaan het betalen van de hoofdsom, eventuele vertragingsrente en eventuele incassokosten.

12.3. Voor zover er enig gebrek in onze prestatie zou zijn, dient de opdrachtgever binnen veertien werkdagen na voltooiing van het werk aan te tonen dat dit is ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige uitvoering, afwerking of, ingeval van gebruik van materiaal, dat wij hadden kunnen weten dat dit ondeugdelijk was. In zodanig geval wordt door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie omvat geen verplichting tot vergoeding van schade welke door herlevering of herstel anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan. Gevolgschade is steeds uitgesloten van vergoeding. Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming derden toestemming te verlenen voor herlevering of herstel anderszins. Doet opdrachtgever dit toch, dan zijn de kosten daarvan nimmer op ons te verhalen en vervallen voor opdrachtgever alle rechten op garantie onzerzijds.

12.4. Indien de opdrachtgever ons grondstoffen of goederen ter bewerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden.

12.5. Wij hebben het recht in plaats van gebreken te herstellen, een schadevergoeding naar billijkheid te betalen.

12.6. Indien wij gebreken (moeten) herstellen dient opdrachtgever voor zijn rekening en risico de oorspronkelijk verleende faciliteiten, zoals het gebruik van water, elektra, steiger(s), liften, kranen of transportmiddelen en opslagmogelijkheden en ook de oorspronkelijk bestaande toegankelijkheid en/of bereikbaarheid en veiligheid aan ons en ons personeel ter beschikking te stellen, respectievelijk te waarborgen.

12.7. Elke aanspraak van de opdrachtgever op herstel van ons toe te rekenen gebreken, vervalt indien de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichting tegenover ons voldoet of heeft voldaan. 12.8. De door ons te verlenen garantie strekt nimmer verder dan die welke wij genieten van onze (toe)leverancier(s).Artikel 13
Aansprakelijkheid13.1. Indien door of vanwege de opdrachtgever de uitvoering van onze werkzaamheden wordt onderbroken of de uitvoering van onze werkzaamheden niet kan aanvangen, zal de daardoor ontstane schade door de opdrachtgever aan ons worden vergoed.

13.2. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan ons te wijten schade wordt veroorzaakt aan eigendommen van derden, aanvaarden wij die aansprakelijkheid slechts voor zover de verzekering tot uitkering komt en ten belope van het alsdan maximaal uit te keren bedrag.

13.3. Voor zover in enig geval zou worden geoordeeld dat wij toerekenbaar zijn tekort geschoten, zijn wij nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- en stagnatieschade van welke aard en door welke oorzaak dan ook en evenmin tot vergoeding van gevolgschade.

13.4. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van de aanneemsom, exclusief BTW resp. tot maximaal dat deel van de aanneemsom dat betrekking heeft op het betreffende werkonderdeel, met inachtname van het afschrijvingspercentage naar de mate van de gemiddelde levensduur van het aangebrachte werk.

13.5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/ of gevolgschade en/of schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of van derden, onverminderd het in art. 13 lid 3, en 4 bepaalde. Voorts zijn uitgesloten van aansprakelijkheid gebreken ontstaan door niet uitvoering door opdrachtgever van onze uitvoeringsvoorwaarden in het algemeen of door :

A. normaal te achten veroudering of slijtage;
B. gebreken door een ander gebruik dan partijen bij de opdracht voor ogen stond, waaronder overbelasting;
C. mechanische beschadigingen;
D. gewijzigde omstandigheden in de omgeving;
E. onoordeelkundige of nalatige behandeling;
F. gebreken in de constructie van het gebouw c.q. werking in de constructie;
G. een onstabiele ondergrond;
H. dampspanningen;
I. grondwaterspiegelverhoging of -verlaging.

13.6. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard ingeval van door opdrachtgever en/of derden aangebrachte veranderingen of toevoegingen in, dan wel aan ons werk, van welke aard dan ook.

13.7. Aansprakelijkheid van onze kant vervalt evenzeer indien de gebreken zo duidelijk zijn, dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zomede onze gerechtvaardigde belangen zou zijn, als de gebreken niet ogenblikkelijk zijn of worden gemeld en ons gelegenheid wordt geboden tot herstel over te gaan.

13.8. Wij zijn niet aansprakelijk voor het door ons uitgevoerd werk in geval van een ondeugdelijke ondergrond of van een ondeugdelijke werkwijze van de zijde van de opdrachtgever, dan wel indien het werk moest geschieden onder ondeugdelijke omstandigheden. Opdrachtgever aanvaardt dat hij in dit geval, na constatering van eventuele gebreken, ook geen nakoming van ons zal kunnen vorderen. welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten- en assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen valutaveranderingen, of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

13.9. In alle gevallen waarin wij aansprakelijkheid hebben uitgesloten of beperkt, geldt dat elke verplichting van ons om na te komen tevens is uitgesloten. Nakoming kan alsdan nimmer worden gevraagd c.q. gevorderd.

13.10. Wij zijn niet aansprakelijk voor de hoedanigheid van de door ons aangebrachte materialen, waaraan op verzoek van de opdrachtgever andere materialen zijn toegevoegd dan de bij ons gebruikelijke, alsmede voor de wijze waarop de door ons te verwerken materialen na aankomst op het werk zijn opgeslagen, terwijl we evenmin aansprakelijk zijn voor het ontwerp van en/of de door of zijdens opdrachtgever voorgeschreven wijze van uitvoering, zelfs niet ingeval wij daarover advies mochten hebben gegeven.

13.11. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden op grond van omstandigheden, waarvoor wij niet uit hoofde van deze voorwaarden aansprakelijk zijn of die verder gaan dan waartoe onze aansprakelijkheid bij deze voorwaarden is beperkt.

13.12. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de overeengekomen goederen of diensten, dan wel van gebreken in de geleverde goederen of diensten, indien het niet, niet tijdig of gebrekkig presteren een gevolg is van omstandigheden die niet aan onze schuld te wijten zijn, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor ons risico komen. In ieder geval kan aan ons niet worden toegerekend het niet, niet tijdig of gebrekkig leveren van de overeengekomen goederen of diensten als gevolg van overmacht, waaronder stroomstoring.

13.13. Indien opdrachtgever opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden geeft ondanks daaraan verbonden risico’s, waaronder minder gunstige weersomstandigheden, dan neemt opdrachtgever reeds door het geven van deze opdracht de verantwoordelijkheid voor het eventueel minder gunstige resultaat geheel op zich. Openluchtwerkzaamheden of werkzaamheden die onderhevig zijn geweest aan weersinvloeden voeren wij (dan ook) altijd volledig voor risico van de opdrachtgever uit. Opdrachtgever doet jegens ons, met het geven van zijn opdracht tot het toch uitvoeren van deze werkzaamheden, afstand van zijn eventuele recht om schadevergoeding en/of nakoming te eisen.

13.14. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid onzerzijds gelden niet indien de schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.Artikel 14
Opneming en goedkeuring14.1. Opneming van het werk na gereedkomen daarvan vindt niet plaats, tenzij anders overeengekomen.

14.2. Een eventuele opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen vier werkdagen na het gereedkomen van het werk. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk twee werkdagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;

14.3. Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever onmiddellijk na het gereedkomen van het werk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de redenen.

14.4. Wordt niet onmiddellijk na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever op de in artikel 9.4 aangegeven wijze aan ons gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

14.5. Kleine gebreken die voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Gebreken die ingebruikneming niet in de weg staan, kunnen niet leiden tot opschorting van enige betalingsverplichting van de opdrachtgever.Artikel 15
Oplevering en reclames15.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;

15.2. Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als: a) De opdrachtgever dit aan ons mededeelt; b) Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten in de vorm van een verzonden factuur. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk de bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd en opgeleverd. c) De opdrachtgever de vloer in gebruik genomen heeft, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij de splitsing door opdrachtgever oneigenlijk wordt aangebracht, in welk geval gedeeltelijke ingebruikneming eveneens geldt als aanvaarding van het werk.

15.3. Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding “op keur van de directie” of onder een andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dienen eventuele reclames op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht.Artikel 16
Eigendomsvoorbehoud16.1. Alle door ons op het werk aangeleverde goederen en materialen blijven ons eigendom, zolang de openstaande facturen of een gedeelte daarvan terzake van de door ons aan de opdrachtgever geleverde goederen alsmede de op de opdracht door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de verschuldigde rente onbetaald zijn gebleven.

16.2. De opdrachtgever machtigt ons onherroepelijk en reeds nu voor alsdan alle door ons geleverde en op het werk nog aanwezige goederen terug te halen, waartoe hij ons of een door ons gemachtigd persoon in dat geval vrije toegang tot de goederen zal verlenen.

16.3. De opdrachtgever verplicht zich om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig beslag op onze goederen en/ of materialen, die hij onder zich heeft of van het melden van betalingsonmacht aan de Fiscus en/of de bedrijfsvereniging of van een situatie die daartoe verplicht.Artikel 17
Toepasselijk recht en geschillenregeling17.1. Tenzij anders bepaald, is Nederlands recht toepassing op al onze overeenkomsten.

17.2. Alle overige geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, omtrent of naar aanleiding van de opdracht, dan wel omtrent of naar aanleiding van de overeenkomsten die uit de opdracht zijn voortvloeit, en waarvan de waarde van het onderwerp van het geschil de voor de rechtbank sector kanton geldende competentiegrens overschrijdt, zijn onderworpen aan arbitrage overeenkomstig de statuten en reglementen van de Raad van Arbitrage voor de bouw, gevestigd te Amsterdam, overeenkomstig haar statuten en reglementen, zoals deze luiden op het moment waarop het geschil ter beslechting wordt aangemeld. Dit beding is een arbitraal beding als bedoeld in artikel 1020 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze voorwaarden met gemeld arbitraal beding zijn een geschrift als bedoeld in artikel 1021 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van partijen zich ter verkrijging van een onverwijlde voorziening bij voorrang tot de Voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank te wenden02
UitvoeringsvoorwaardenUitvoeringsvoorwaarden (artikel 1 t/m 13) van Van Berlo B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17.15.65.45 statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5465 TA Veghel aan Doornhoek 3715.Artikel 1
Algemeen1.1. Deze uitvoeringsvoorwaarden hebben vooral betrekking op de feitelijke uitvoering van het opgedragen werk op de bouwplaats.

1.2. Naast, maar los van, deze uitvoeringsvoorwaarden zijn de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden waar deze uitvoeringsvoorwaarden als bijlage deel van uitmaken, van toepassing.

1.3. Op de uitvoering van het werk (oppervlak en samenstelling monolithisch afgewerkte betonvloeren) en kwaliteitsbeoordeling is de NEN 2743 van toepassing, die gratis op eerste aanvraag verkrijgbaar is.Artikel 2
Ondergrond2.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient zorg te dragen voor een stabiele ondergrond op het juiste niveau, die geschikt is voor het, conform offerte en/of opdrachtbevestiging, op veilige wijze kunnen uitvoeren van de aan ons opdragen werkzaamheden, opdat het eindresultaat gewaarborgd wordt en blijft gedurende de eventuele garantietermijn.

2.2. Indien opdrachtgever ons de in lid 1 van dit artikel bedoelde stabiele ondergrond op het juiste niveau niet aanlevert is schade aan het werk en ook gevolgschade nimmer voor onze verantwoordelijkheid. Ons werk geschiedt dan geheel voor rekening en risico van opdrachtgeverArtikel 3
Peilmaat3.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient zorg te dragen voor het vooraf duidelijk aangeven van de peilmaat en het achteraf controleerbaar zijn daarvan, op een zodanige wijze dat uit die peilmaat in combinatie met de ondergrond de feitelijke dikte van de door ons vervaardigde vloer op gemakkelijke en eenduidige wijze ter herleiden is. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij vooraf samen met ons de aangegeven peilmaten controleert en werkt daar in de ruimste zin aan mee.

3.2. Opdrachtgever aanvaardt, ingeval peil- en/of hoogtematen ontbreken, de door ons uitgevoerde vloer in de feitelijke dikte en aanvaardt eveneens het door ons feitelijk aangehouden peilArtikel 4
Afschot4.1. Als een vloer onder afschot, waaronder in dit verband wordt verstaan een verloop van de vloer van 1,5 centimeter per strekkende meter, moet worden gestort, dient opdrachtgever dit tijdig tevoren schriftelijk bij het aanvragen van een offerte aan ons kenbaar te maken. Draagt opdrachtgever daar niet (tijdig) zorg voor, dan gaan wij uit van een vlak gestorte vloer, waarbij opdrachtgever inziet en erkent dat daarop water blijft staan indien water vrije toegang heeft tot de door ons aan te brengen vloer, bijvoorbeeld door ligging in de buitenlucht.

4.2. Ingeval opdrachtgever op de in lid 1 van dit artikel aangegeven wijze tijdig aan ons kenbaar gemaakt heeft dat de vloer onder afschot moet worden gestort draagt opdrachtgever vooraf zorg voor achteraf gemakkelijk en eenduidig controleerbare separate peilmaten die het vereiste afschot aangeven. Opdrachtgever draagt daar ook de volledige verantwoordelijkheid voor.Artikel 5
Bekisting/stelwerken5.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt op zijn kosten zorg voor het vooraf aangeven van achteraf gemakkelijk en eenduidig controleerbare bekistingen en stelwerken, zoals hoeklijnen, putten, goten (dilatatie) profielen die deugdelijk bevestigd dienen te zijn en op de juiste hoogte aangebracht dienen te wordenArtikel 6
Bereikbaarheid van de bouwplaats6.1. De bouwplaats dient voor de door ons uit te voeren werkzaamheden deugdelijk en gemakkelijk zowel horizontaal als verticaal bereikbaar te zijn en veilig te zijn voor mens, materiaal en materieel. Desgeraden dient opdrachtgever terzake extra voorzieningen op zijn kosten te treffen, om deze situatie te bereiken en te blijven garanderen gedurende de gehele duur van de werkzaamheden.

6.2. De opdrachtgever stelt aan ons gratis hefwerktuigen ter beschikking voor een eventueel verticaal transport, zowel overdag als ook ’s nachts.Artikel 7
Weersinvloeden7.1. Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat wij onze werkzaamheden kunnen uitvoeren in een gesloten ruimte, waarbij het af te werken vloeroppervlak geheel gevrijwaard zal zijn en blijven van weersinvloeden. In dit verband wordt tenminste verstaan dat opdrachtgever er zorg voor draagt dat het dak boven de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dicht is en dat de hemelwaterafvoeren aangesloten zijn. Onder weersinvloeden worden verstaan wind, neerslag, zon en vorst of een combinatie daarvan.

7.2. De gevolgen van een eventuele daklekkage, inslaande regen of vorst, kunnen nimmer op ons verhaald worden, ook niet in de vorm van een eis tot nakoming. Wij sluiten dus iedere aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord uit voor werkzaamheden c.q. vloeren die in de open lucht worden aangebracht en/of die anderszins onderhevig zijn of geweest zijn aan weersinvloeden.Artikel 8
Vergunningen8.1. De opdrachtgever draagt volledige verantwoordelijkheid voor door het uitvoeren van onze werkzaamheden veroorzaakte geluidsoverlast en dient te allen tijde zorg te dragen voor vooraf verkregen vereiste (nacht)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart ons voor acties van derden terzake.

8.2. Mocht om welke reden dan ook de bouw stilgelegd worden, dan is het per definitie dan uitblijven van het resultaat voor rekening en risico van opdrachtgever.Artikel 9
Minimaal vereiste (overige) voorzieningen9.1. De opdrachtgever draagt op zijn kosten zorg voor voldoende stromend water met slang(en), verlichting en veilige stroomaansluitingen voor ons materieel, een en ander binnen een cirkel van maximaal vijftig meter van de plaats van de uit te voeren werkzaamheden. Voorts draagt opdrachtgever op zijn kosten zorg voor een goede schaftruimte met verlichting en verwarming en voor een schone toiletruimte.

9.2. De opdrachtgever draagt op zijn kosten zorg voor een schoonmaakplaats waarop wij de betonpomp en het overig materieel deugdelijk schoon kunnen maken en eventuele restbeton, restspecie en schoonmaakwater c.a. zonder nadelige gevolgen voor het milieu kunnen deponeren. Uitvoeringsvoorwaarden (artikel 1 t/m 13) van Van Berlo  B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17.15.65.45 statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5465 TA Veghel aan Doornhoek 3715.

9.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor het adequaat kunnen voldoen door ons en door de door ons ingeschakelde derden aan de vigerende Arbowetgeving.

9.4. Er dient voldoende circulatie ter plaatse te zijn voor het afvoeren van uitlaatgassen van de (vlinder)machines, waarvoor opdrachtgever op zijn kosten tijdig zorg draagt.

9.5. Opdrachtgever zorgt er tevens voor dat wij overtollig water van de vloer kunnen verwijderen, voordat met het vlinderen begonnen kan worden.

9.6. Alle benodigde materialen dienen door opdrachtgever op zijn kosten tijdig geleverd te zijn.

9.7. In geval de vloer door ons moet worden uitgevoerd hechtend op een reeds bestaande ondervloer, dient opdrachtgever deze ondervloer vooraf op zijn kosten te hebben gereinigd, eventueel te hebben opgeruwd en tevens nat te hebben gehouden en zolang als nodig is te blijven houden.Artikel 10
Overige verplichtingen van opdrachtgever10.1 Opdrachtgever erkent er door ons op gewezen te zijn dat de vloer eerst na verloop van acht dagen na het gereedkomen daarvan betreden of belast mag worden. Volledige belasting mag pas plaatsvinden na onze toestemming. Opdrachtgever is dan ook volledig verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van een te vroege ingebruikneming en/of te zware belasting van de vloer.

10.2 Ingeval wij een vloer ruw moeten storten erkent opdrachtgever dat het verwijderen van de eventuele cementhuid die uit de oppervlakte kan ontstaan voor zijn rekening en risico geschiedt.Artikel 11
Monolietproces11.1 Zoals ook gesteld in de toepasselijke NEN 2743 is scheurvorming in monolietvloeren altijd mogelijk. Dit geldt ook voor de eventuele aan het oppervlak zichtbaar voorkomende staalvezels, glansverschillen en kleurennuances. Indien onvolkomenheden als hier genoemd optreden wordt de oorzaak daarvan vermoed te liggen in het feit dat het om monolietvloeren gaat.Artikel 12
Overige bepalingen12.1. Metingen of andere proefnemingen die van te voren zijn overeengekomen zullen in aanwezigheid van één van onze medewerkers moeten worden gedaan, terwijl opdrachtgever ons recht erkent om, ingeval wij dit nodig, nuttig of gewenst achten, een tegenproef en/of metingen door een door ons te kiezen en te betalen onafhankelijk adviseur te doen plaatsvinden. Hierbij worden de uiteindelijke kosten daarvan door die partij gedragen die daarbij (voor het grootste deel) in het ongelijk wordt gesteld.

12.2. Alle oppervlakten van bijvoorbeeld goten, riooldeksels, putten, kolommen e.d. van minder dan één vierkante meter, mogen door opdrachtgever niet worden afgetrokken van het te factureren vierkante meter oppervlak.Artikel 13
GeschillenFeitelijke geschillen over de uitleg van de uitvoeringsvoorwaarden worden vanwege de vereiste snelheid op de bouwplaats bindend beslist door de hoogst aanwezige in rang van ons bedrijf, indien minnelijk overleg vooraf niet direct tot overeenstemming en een oplossing leidt.